sobota, 19 czerwiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Męcinka”.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Z 2015 r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 sierpnia 2015r. do 7 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 1 oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl, ujednoliconego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą części obrębu geodezyjnego Przybyłowice i części obrębu ewidencyjnego Małuszów w związku z uchwałą nr XXXII/216/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 marca 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka”, obejmującej część obrębu geodezyjnego Przybyłowice i część obrębu ewidencyjnego Małuszów (wskazanego na załączniku graficznym - do przedmiotowej uchwały tj. wyeliminowanie możliwości lokalizacji siłowni wiatrowych na terenach oznaczonych symbolem EE/R).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince, Męcinka 10, o godzinie 13.00.

Dokument - treść obwieszczenia (format PDF)

Uchwała Rady Gminy Męcinka (format PDF)

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy Męcinka (format PDF)

Załącznik 4 do Uchwały Rady Gminy Męcinka (format PDF)

Ujednolicona plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego (format JPG)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie