UCHWAŁA _________/2013
Rady Gminy Mecinka
z dnia ______ 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Męcinka,
dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647), w związku z uchwałą nr XV/90/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice

Pobierz plik uchwały (format PDF)