niedziela, 25 lipiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 7 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16 oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą terenu produkcji w obrębach Męcinka i Piotrowice w związku z uchwałą nr XV/90/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice, obejmującego obszar przyległy do istniejącego Zakładu Produkcji Opakowań w Nowej Męcince (wskazany w załączniku graficznym – do przedmiotowej uchwały).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 22 marca 2013 r. na parterze budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince – Męcinka nr 10, o godzinie 14.00.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Męcinka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zobacz dokument obwieszczenia (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie