W związku z częstymi zgłoszeniami do Urzędu Gminy w Męcince dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie Naszej Gminy przypominam właścicielom i opiekunom psów:

  1. Właściciel lub opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swego zwierzęcia;
  2. O zabezpieczaniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren;
  3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna;
  4. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia;
  5. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych.

Zgodnie z § 22 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy Męcinka nr XV/116/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka, właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienie ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Męcinka zwracam się z prośbą do właścicieli lub opiekunów psów o przestrzeganie ww. regulaminu. Psy, które bez nadzoru właściciela przebywają na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.

Pamiętajmy, że wszyscy stanowimy wspólnotę samorządową i solidarnie ponosimy niemałe koszty utrzymania zwierząt w schronisku. Proszę zatem o zwracanie uwagi nieodpowiedzialnym właścicielom psów, gdyż koszty ponoszone przez gminę uszczuplają budżet, a tym samym powodują niemożność zrealizowania bardziej potrzebnych zadań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski