INFORMACJA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWYCH

Drukuj
 
czwartek, 11, kwiecień 2013 13:57

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 ze zmianami): „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.” 

POWYŻEJ SIEDMIU LOKALI

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami), jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Ten obowiązek nie istnieje tylko w przypadku, gdy dana wspólnota nie ustanowiła innego sposobu zarządu, w tym nie powierzyła zarządu w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.

Jednym z obowiązków – wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ciążących na właścicielach nieruchomości, jest złożenie do wójta gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

PONIŻEJ SIEDMIU LOKALI

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali „Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności”. Co do zarządcy, zarząd prowadzą wszyscy współwłaściciele (wszyscy właściciele lokali). Mogą oni jednak powierzyć zarząd wybranej osobie. Jeżeli tak się stało bądź stanie, to osoba ta jest odpowiedzialna za obowiązki określone w ustawie o czystości i porządku w gminach.

W przypadku braku zarządu w jednym i w drugim przypadku obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach (współwłaścicielach) lokali.

Deklaracje można przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Męcinka lub dostarczyć do sekretariatu urzędu gminy do dnia 30 kwietnia 2013 r. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię aktualnie zawartej umowy z firmą wywozową. Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami: 76 871 34 45 ; 76 871 34 46