DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

Drukuj
 
środa, 20, marzec 2013 13:12

Do urzędu gminy zaczęły wpływać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Druk do wypełnienia jak i wzór są w  zakładce „Deklaracja”. W formie papierowej deklaracja dostępna jest też u sołtysów. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. Można złożyć ją osobiście w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Męcinka; Męcinka 11, 59-424 Męcinka. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię aktualnie zawartej umowy z firmą na wywóz odpadów komunalnych. Osoby, które będą składać deklarację w urzędzie gminy, po okazaniu umowy mogą liczyć na bezpłatne jej skserowanie i zwrot okazanego egzemplarza umowy.

Wypowiadać czy nie? - stanowisko Ministerstwa Środowiska


Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą mogli po dniu 1 lipca 2013 r. korzystać z nich, a nie z systemu gminnego? Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, czy wygasają one z mocy prawa?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy). Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że właściciel nieruchomości może pozostawić dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też, jeżeli gmina zapewni odbieranie wszystkich wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wówczas nieuzasadnionym wydaje się pozostawienie bez rozwiązania dotychczasowej umowy. Jednakże decyzję w tym zakresie powinien podjąć właściciel nieruchomości.

Ustawa obliguje gminę po podjęciu uchwał, stanowiących podstawę nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z tychże uchwał, a także o terminie wdrożenia nowego systemu. Kampania ta powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.