sobota, 16, październik 2021

Prawie 10 mln zł dla SANIKOMU

 

Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu.

Czytaj więcej na stronie sanikom.com.pl

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

W ostatnich dniach listopada br. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

 

Wydzielone miejsca na cmentarzach komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia odpadów pochodzących z cmentarza. Niestety w boksie betonowym na cmentarzu w Męcince regularnie składowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Natomiast do wystawionego pojemnika na szkło przy cmentarzu w Sichowie, regularnie wyrzucane są opakowania szklane po alkoholu. 

Czytaj więcej: ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

ZEBRANE I ZAGOSPODAROWANE ODPADY

 

Od 1 lipca do 30 sierpnia br. firma wywozowa odebrała od mieszkańców zamieszkujących nieruchomości odpowiednio: w lipcu 39,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 2,84 Mg tworzyw sztucznych i papieru, a w sierpniu 43,6 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 3,94 Mg papieru i tworzyw sztucznych oraz 6,74 Mg szkła.
Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce w celu ich zagospodarowania.

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

 

U W A G A
ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
można wnosić gotówka w kasie Banku Spółdzielczego w
Męcince lub przelewem na rachunek bankowy
Gminy Męcinka nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073

Przetarg unieważniony i rozpisany powtórnie.

 

22 kwietnia br. gmina unieważniła przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z powodu konieczności zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie gromadzenia odpadów selektywnych. Drugi przetarg ogłoszono w dniu 30 kwietnia br. Zainteresowane firmy, które spełniają warunki, mogą złożyć oferty do 8 maja 2013 r. do godz. 11:00. Dokumenty dostępne są na stronie www.mecinka.pl w zakładce „przetargi”.

Top!
Top!