Rozpodządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wraz z wzorami deklaracji w załącznikach (format PDF)