OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że od 1 września 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2014 r. i trwający do 30 września 2015 r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 76 871-80-97 oraz na stronie internetowej http://www.mecinka.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7oo do 15oo

- piątek 8oo do 16oo

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 października wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.