Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 23 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 21 grudnia 2015r. do 21 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 1 projektu zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu dotyczy części drogi nr dz.233 i części terenu działek : nr 109, nr 106/8 i nr 106/9 – w obrębie geodezyjnym Chroślice.

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)