Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr VII/64/2015 z 25 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 46/1 w obr. Stanisławów (własność gminna).

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)