OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sichów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 647) oraz uchwały Nr XXXVIII/241/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sichów w Gminie Męcinka, obejmującej obszar układu osadniczego wsi dla wydzielonych terenów znajdujących się głównie na zapleczu istniejącej zabudowy (wskazany w załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 4 lipca 2013 r. do 1 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w załączniku do przedmiotowej uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)