poniedziałek, 08 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
  • To już pewne.
    W 2023 r. - nowoczesny Posterunek Policji w Męcince
  • Już za kilka tygodni
    najważniejsze wydarzenie społeczno-kulturalne w naszej gminie DOŻYNKI GMINNE
  • Piknik Rodzinny
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

Sprawozdanie

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Męcince za rok 2007.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince jest realizatorem zadań wynikających z ośmiu podstawowych ustaw oraz przepisów wykonawczych tj.:

 

I.                    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr. 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 z 2008 r. Nr 70, poz. 416/,

II.                  ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm./, 

III.                ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 200, poz. 1446 z 2008 r. Nr 70, poz. 416/,

IV.               ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. Nr 86, poz. 732, Nr 164, poz. 1366/,

V.                 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587, Nr 208, poz. 1535, z 2007 r. Nr 35, poz. 219/,

VI.               ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 Nr 176, poz. 1238/,

VII.             ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, z 2006 r. Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 47 Nr 82, poz. 558/,

VIII.           Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 164, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz.1824 z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 70, poz. 416/.

 


Ad. I. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym w/w akcie normatywnym. Zadania te ustawodawca podzielił na: a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne o charakterze fakultatywnym, b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 a). ZADANIA WŁASNE NA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ WŁASNYCH NA 2007 r. - /w okresie I-XII 2007 r. wydatkowano - 115 791,90 zł/.

 środki te były przeznaczone na:

 - zasiłki celowe i w naturze /zakup lekarstw, żywności opału na okres grzewczy, odzieży, sprawienie pogrzebu/-  I - XII 2007 r. - 91 291,39 zł. W ramach w/w środków finansowych zostało przyznanych decyzją 189 świadczeń, 185 rodzinom.

- odpłatność za pobyt w DPS I - XII 2007 r. -  72 363,17 zł. W ramach w/w środków finansowych zostało przyznanych decyzją 72 świadczenia, 7 rodzinom.

Wyk. Nr 1. Udzielone świadczenia zadania własne gminy za 2007 rok.

Image 

Tab. Nr 1. Wydatki rzeczowe 

L.p.
Rodzaj wydatku
Kwota w zł
 1.  Ekwiwalent za odzież
 3 600,31
 2.  Umowa -zlecenie /informatyk, opiekunka/   8400
 3.  Paliwo  333
 4.  Zakup artykułów biurowych  1 291,25
 5.  Zakup wyposażenia
 3 806,59
 6.  Usługi telefoniczne
 3 798,31
 7.  Prowizje bankowe, usługi
 13 010,33
 8.  Badania profilaktyczne
 350
 9.  Ubezpieczenie samochodu, sprzętu
 618
 10.  Podróże służbowe, krajowe  108,50
 11.  Wynagrodzenie osobowe pracowników  104 996,75
 12.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 8 354,30
 13.  Składki na ZUS 18%, 19%, Fundusz Pracy 2,45%
 2 1154
 14.  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 4 447
 15.  Zakup materiałów drukarskich
 988

 

Dotacja celowa  z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin:

 Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych w 2007 r. wynosiła - 254 228,07 zł,

 - za okres od I-XII 2007 r. wykorzystano - 254 228,07 zł

 Środki te przeznaczone były na:

 Tab. Nr 2. Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych

L.p.
Rodzaj wydatku kwota w zł
 1.  Wynagrodzenie osobowe pracowników
 79 790
 2.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 5 400
 3.  Pochodne od wynagrodzeń /ZUS - 18%, 19%, Fundusz Pracy - 2,45%/
 12 559
 4.  Odpis na zakładowy fundusz pracy
 1 345

 

Dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2007 roku wynosiła - 130 000,00 zł

 - za okres od I -XII 2007 r. wykorzystano - 129 980,07 zł

 Z zasiłków okresowych skorzystało 143 osób, którym decyzją przyznano świadczenie.

Wyk. Nr 2. Powody ze względu, na które zostały przyznany decyzją zasiłek okresowy

Image

Dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną w 2007 roku wynosiła - 25 145,00 zł

 - za okres od I -XII 2007 r. wykorzystano - 25 145,00 zł

 Z zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową skorzystały 33 rodziny, którym decyzją przyznano świadczenie.

 

b).  ZADANIA ZLECONE NA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 2007 r.  - /w okresie I-XII 2007 r. wykorzystano - 94 946,79 zł/.

 - dotacja na zasiłki stałe wynosiła - 88 872,00 zł /za okres od I-XII 2007 r. wykorzystano 88 772,00 zł/:

środki te przeznaczone były na:

 - zasiłki stałe mieszkańców gminy Męcinka   -   88 772,00 zł.  W 2007 r. zasiłków stałych przyznanych decyzją miało 30 osób.

 Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych w 2007 roku wynosiła - 6 174,00 zł

 - za okres od I-XII 2007 r. wykorzystano kwotę - 6174,00 zł.  Ubezpieczeniem zdrowotnym w związku z pobieraniem zasiłków stałych objętych było 14 osób.

 Tab. Nr 3. Powody przyznania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej.

L.p. Powód trudnej sytuacji materialnej
 Liczba rodzin
Liczba osób
w rodzinach
 Ogółem W tym na wsi
 1.  Ubóstwo 194
194
477
 2.  Sieroctwo  0  0  0
 3.  Bezdomność  2  2  2
 4.  Potrzeba ochrony macierzyństwa
 2  2  6
 5.  w tym: wielodzietność  0  0  0
 6.  Bezrobocie  129  129  399
 7.  Niepełnosprawność  71  71  194
 8.  Długotrwała lub ciężka choroba
 24  24  62
 9.  Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia
 gospodarstwa domowego - ogółem
 62  62  276
 10.  w tym:  rodziny niepełne
               wielodzietne
 28  28  85
 11.  34  34  191
 12.  Przemoc w rodzinie
 8  8  28
 13.  Alkoholizm  22  22  50
 14.  Narkomania  0  0  0
 15.  Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego
 3  3  3
 16.  Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze
 0  0  0
 17.  Trudności w integracji osób,
które otrzymały status uchodźcy
 0  0  0
 18.  Zdarzenia losowe  0  0  0
 19.  Sytuacja kryzysowa
 0  0  0
 20  Klęska żywiołowa lub ekologiczna
 33  33  67

 

Ad. II. Program jest programem wieloletnim jest realizowany w latach 2006-2009,  a jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania - dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - w formie posiłku w , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 Plan dotacji na dożywianie w 2007 roku /środki własne gminy/ wynosił - 46 900,00 zł,

 - za okres od I-XII 2007 r. wykorzystano - 46 706,19 zł.

 Plan dotacji na dożywianie w 2007 roku /dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosił - 52 700,00 zł,

 - za okres od I-XII 2007 r. wykorzystano - 52 700,00 zł.

 Wyk. Nr . Rzeczywista liczba osób objętych programem w 2007 roku - zmienna forma świadczenia

Image

Z pomocy w ramach programu, o którym mowa wyżej skorzystało 414 osób /posiłki w szkole/ oraz /zasiłki celowe na zakup żywności/.  

Ad. III. Od 01 maja 2004 roku funkcjonuje w Polsce jednolity system świadczeń rodzinnych wprowadzony ustawą o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne mają charakter obligatoryjny, udzielane są na roczne okresy zasiłkowe na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Okres zasiłkowy trwa od 01 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Katalog świadczeń rodzinnych jest szeroki, a prawo do poszczególnych świadczeń uzależnione jest od spełnienia przez osobę ubiegającą się i jej rodzinę określonych w ustawie warunków. Jest to system bezzwrotnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków budżetu państwa, przeznaczonych dla rodzin o niskich dochodach.

 Ad. IV. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej reguluje zasady a) postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna, b) przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

 Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosiła: 1 240 110,00 zł.

 - za okres od I - XII 2007 r. wykorzystano - 1 238 216,39 zł

Tab. Nr 4. Podział dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rodzaj świadczenia kwota
zasiłki rodzinne  525 017
dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego  38 052
dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa dla prawa dla bezrobotnych
 0
dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka
 35 020
dod. z tyt. urodzenia dziecka
 44 000
dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 104 000
dod. z tyt. kształcenie i rehabilitacji dziecka
 30 640
dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego  52 700
dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  70 840
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  57 000
zasiłki pielęgnacyjne  143 973
świadczenia pielęgnacyjne  37 800
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zdrowotne  10 820
 zaliczka alimentacyjna
 88 353

 

 Tab. Nr 5. Wydatki w 2007 r. w ramach dotacji na świadczenia rodzinne.

 L.p. Wydatki rzeczowe Kwota w zł
 1. Wynagrodzenie osobowe 20 500
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1 600
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
 4 459
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  778
 5. Zakup materiałów
 882,67
 6.  Zakup komputera
 3 037,33

 

Tab. Nr 6. Informacje statystyczne - dot osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

L.p.
Wyszczególnienie
Liczba
 1.  Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne,
w tym o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:
 402
 1.1  Do 252 zł
 223
 1.2  Od 252,01 do 504 zł
 174
 1.3  Od 504,01 do 583 zł
 5
 1.4  Powyżej 583 zł
 0
 2.  Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym:
 394
 2.1  Na 1 dziecko
 126
 2.2  Na 2 dzieci
 151
 2.3  Na 3 dzieci
 52
 2.4  Na 4 i więcej dzieci
 20
 3.  Liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 11
 4.  Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny,
w tym w wieku:
 668
 4.1  Do ukończenia  5 roku życia
 166
 4.2  Powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia  459
 4.3  Powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia  43

  Liczba świadczeń ma charakter dynamiczny i rośnie w szybkim tempie.

 

Ad. V. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Świadczenie to jest realizowane w ramach zadań własnych gminy. Do otrzymania dodatku kwalifikują się osoby i rodziny o niskich dochodach (podobnie jak w przypadku świadczeń z pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych).

 Dotacja na dodatki mieszkaniowe na rok 2007 wynosiła - 18 663,00 zł,

 - za okres od I -XII 2007 r. wykorzystano - 18662,34 zł.

Wyk. Nr 4. Liczba świadczeń w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2007 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące.

 Image

Liczba przyznanych dodatków na terenie gminy Męcinka raczej jest stabilna od wielu lat, ulega nieznacznej, cyklicznej tendencji zwyżkowej - to stwierdzenie można odnieść również do kwot wydatkowanych na to zadanie.

Wyk. Nr 5. Kwota świadczeń w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2007 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące.

 Image
 

Ad. VI i VII.

Oprócz omówionych już zadań, jednostka realizuje  zadania wynikające z gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Program ten jest uchwalany rokrocznie przez radę gminy, obejmuje swoim zakresem zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

 Plan środków na 2007 rok wyniósł - 68 000,00 zł.

 - środki finansowe otrzymane w 2007 r. wynosiły - 68 000 zł

- za okres od I -XII 2007 r. wykorzystano - 67 835,10 zł

 Środki te były przeznaczone na:

Tab. Nr 7. Wydatki poniesione na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Nazwa zadania

Plan w zł

Wykonanie w zł

1.Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
a) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
b) sfinansowanie szkoleń dla osób pracujących w świetlicach środowiskowych, punkcie konsultacyjnym lub ośrodku pomocy społecznej,
c) wpieranie lokalowe podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani.

  14970

490

12 932

14 969,07

490

12 932

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) opłaty sądowe za wniesione przez gkrpa wnioski dotyczące wdrażania procedury zobowiązania do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, bądź narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

40

40

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych:

a) opłacenie kosztów prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach działalności świetlic środowiskowych w Pomocnem i w Piotrowicach,
b) zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień, przemocy, problemów szkolnych oraz materiałów biurowych,
c) sfinansowanie dożywiania dzieci – posiłki regeneracyjne,
d) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
e) programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
f) wspieranie i organizowanie masowych imprez kulturalnych obywających się bez udziału alkoholu i w sposób szczególny eksponujący ten fakt,

  3 558

2 660

6 565
1 320
5 000
2 376

  3 405,18

2 659,38

6 565
1 320
5 000
2 366

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów  alkoholowych.

a) dofinansowanie kolonii i obozów dla   dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

 

14 600

 

14 600

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych:

a/posiedzenia komisji,
b/kontrola placówek handlowych i gastronomicznych  - koszty delegacji

 

3445 44

 

3444,48 43,50

Razem

68000

67 835,10

 

Jak wynika z zestawienia realizacji zadań wynikających z gminnego programu , które łącznie mają przełożenie na środki finansowe wykorzystane na realizację i kontynuację celów prowadzących do poprawy, profilaktyki i naprawy w miarę możliwości zagrożeń wynikających z choroby alkoholowej, rokrocznie oscylują w tej samej wysokości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt stałych i nie mających tendencji wzrostowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, które funkcjonują na terenie gminy Męcinka i które płacą za zezwolenia.

Ad. VIII.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, jest decyzją wydana przez kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję wydaje się po przedłozeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających: posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium  Reczypospolitej Polskiej, przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, stwierdzaniu braku okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia.

 W roku 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1 decyzję w przedmiotowej sprawie.

Męcinka, 23 maja 2008 r.

Do pobrania plik multimedialny (format WMV, Windows Media)

Udostępniono dzięki uprzejmości
Telewizji Jawor
ul. Moniuszki 10
59-400 Jawor

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Męcince zaprasza osoby noszące się z zamiarem sprzedaży swoich nieruchomości do skorzystania z bezpłatnej możliwości zamieszczania ogłoszeń w tej sprawie na stronie internetowej www.mecinka.pl.   >>karta ogłoszenia<<

 Więcej informacji można uzyskać pod tel. 076 870 86 23 lub w pokoju nr 16 urzędu.


Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 

 

 

PROGRAM IMPREZY:

 

godz.9.00-10.30 -rejestracja zawodników

godz.10.00- msza święta

godz. 11.00 -  otwarcie  imprezy 

godz. 11.15 - wyjazd na łąki muchowskie, konkurs „Koszenie  łąk"- zbieranie kwiatów,

godz. 14.00 -  występy  artystyczne:

                                   -zespół wokalno-instrumentalny "VALDI ",

                                   -zespół „Perła" z Przybyłowic,

-zespół folklorystyczny „Ojry Bis" z  Męcinki,

-grupa „Plus" Studio Tańca i Ruchu I&A Kowalscy 

-konkurs "Układanie  kompozycji  kwiatowych",

-konkurs wiedzy  o  Parku  Krajobrazowym „Chełmy",

-konkurs na najoryginalniejszy strój kosiarza

Konferencja obejmująca zagadnienia:

1.Bogactwo kulturowe „Chełmów"

2.Czy zasoby natury służą człowiekowi?

3.Alternatywne źródła energii- kotłownie na zrębki drewna.

4.Program LIDER na terenie  Stowarzyszenia Kaczawskiego

godz.17.00  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

godz. 18.00-24.00 zabawa  taneczna

Wystawa maszyn rolniczych - AGROMA Jawor

PROGRAM  IMPREZY:

-          godz14.00 - otwarcie Święta Tulipanowca

-          godz.14.30-15.00- występy zespołów artystycznych i młodych talentów z Sichowa

-          godz.15.00-15.30 - rzut cukierków z samolotu

-          godz.15.30-17.30- konkurencje sportowe, gry i zabawy dla dzieci

-          godz.17.30-18.30- pokaz drużyny młodzieżowej OSP Sichów

-          godz.18.30-24.00- ZABAWA TANECZNA na wolnym powietrzu

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie