środa, 26 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Męcince zaprasza osoby noszące się z zamiarem sprzedaży swoich nieruchomości do skorzystania z bezpłatnej możliwości zamieszczania ogłoszeń w tej sprawie na stronie internetowej www.mecinka.pl.   >>karta ogłoszenia<<

 Więcej informacji można uzyskać pod tel. 076 870 86 23 lub w pokoju nr 16 urzędu.


Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 

 

 

PROGRAM IMPREZY:

 

godz.9.00-10.30 -rejestracja zawodników

godz.10.00- msza święta

godz. 11.00 -  otwarcie  imprezy 

godz. 11.15 - wyjazd na łąki muchowskie, konkurs „Koszenie  łąk"- zbieranie kwiatów,

godz. 14.00 -  występy  artystyczne:

                                   -zespół wokalno-instrumentalny "VALDI ",

                                   -zespół „Perła" z Przybyłowic,

-zespół folklorystyczny „Ojry Bis" z  Męcinki,

-grupa „Plus" Studio Tańca i Ruchu I&A Kowalscy 

-konkurs "Układanie  kompozycji  kwiatowych",

-konkurs wiedzy  o  Parku  Krajobrazowym „Chełmy",

-konkurs na najoryginalniejszy strój kosiarza

Konferencja obejmująca zagadnienia:

1.Bogactwo kulturowe „Chełmów"

2.Czy zasoby natury służą człowiekowi?

3.Alternatywne źródła energii- kotłownie na zrębki drewna.

4.Program LIDER na terenie  Stowarzyszenia Kaczawskiego

godz.17.00  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

godz. 18.00-24.00 zabawa  taneczna

Wystawa maszyn rolniczych - AGROMA Jawor

PROGRAM  IMPREZY:

-          godz14.00 - otwarcie Święta Tulipanowca

-          godz.14.30-15.00- występy zespołów artystycznych i młodych talentów z Sichowa

-          godz.15.00-15.30 - rzut cukierków z samolotu

-          godz.15.30-17.30- konkurencje sportowe, gry i zabawy dla dzieci

-          godz.17.30-18.30- pokaz drużyny młodzieżowej OSP Sichów

-          godz.18.30-24.00- ZABAWA TANECZNA na wolnym powietrzu

1. Święto Tulipanowca w Sichowie  -  07.06.2008  >>  Program imprezy

2. Muchowska Kosa  -  20.07.2008  >>  Program imprezy

3. Dni Męcinki i Dożynki wiejskie  -  16-17.08.2008

4. Święto Pieczonego Ziemniaka w Piotrowicach  -  06.09.2008

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani za 2007 r.

I. Uwagi Ogólne.

                Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomani jest zadaniem własnym gminy. Realizacja następuje poprzez odpowiednie kształtowanie lokalnej polityki społecznej za pomocą zadań pomieszczonych w dwóch odrębnych aktach prawnych tj. tj.art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U.  Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Narzędziem do finalizacji zadań, o których mowa wyżej jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - i aby  stał się on aktem wykonawczym i miał moc sprawczą rada gminy musi podjąć decyzję o jego uchwaleniu, a obowiązek ten wynika odpowiednio z art. 41 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 w/w ustaw.

 
Ustawodawca wskazuje pośrednio jak i również bezpośrednio realizatora programu tj. ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./.

W przypadku gminy Męcinka gppirpa realizuje ośrodek pomocy społecznej.

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Męcinka na rok 2007 został przyjęty w dniu 19 lutego 2007 r.  uchwałą

Nr IV/25/07 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2007.

 
Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmianę wzorów spożywania alkoholu, zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych.

W ślad za celem głównym, w którym „rozpisane" są cele szczegółowe w roku 2007 podejmowane były działania zmierzające w kierunku szeroko rozumianej edukacji. Wszystkie zadania oparte były na funkcji edukacyjnej, której celem było pobudzenie działań grupy do łączenia i umiejętnego oraz efektywnego wykorzystania informacji pochodzących z różnych źródeł, przekazywanych za pomocą różnych kanałów i kontekstów komunikacji zwrotnej. Priorytetem było objęcie tymi działaniami głównie dzieci i młodzież. Podejmowane działania miały charakter modelowy i innowacyjny.

 

Drugim zbiorem beneficjentów, na który nakierowane były inicjowane i realizowane zadania wynikające z programu, to osoby uzależnione od alkoholu i poszczególni członkowie rodzin tkwiący bezpośrednio w sytuacji kryzysowej.

Wszystkie zamierzone działania miały na celu uchwycenie sterów nad podziałami społecznymi poprzez kreację struktur podsystemów /normatywnego, wartości, priorytetów, prozdrowotnego stylu życia wolnego od uzależnień/. Sterując podziałami społecznymi można sprawić - takie było zamierzenie pierwotne -, że dominującą funkcję czy rolę w strukturze segmentacyjnej będzie pełniła społecznie pożądana z efektem „przebicia strukturalnego".  

 
Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie, w trzech ratach (do 31 stycznia, 31 maja i 30 września) przez wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Za wydatkowanie środków na realizację gminnego programu odpowiada kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Preliminarz budżetowy na rok 2007 68 000 zł.

Po stronie dochodów zebrano kwotę w wysokości 68 000 zł., którą wydatkowano.

Procentowy wskaźnik kwoty wydanej na realizację zadań do planowanej wynosi 99,75%.

 

Zrealizowane zadania:

Nazwa zadania

Plan w zł

Wykonanie w zł

1.Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
a) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
b) sfinansowanie szkoleń dla osób pracujących w świetlicach środowiskowych, punkcie konsultacyjnym lub ośrodku pomocy społecznej,
c) wpieranie lokalowe podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani.

  14970

490

12 932

14 969,07

490

12 932

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) opłaty sądowe za wniesione przez gkrpa wnioski dotyczące wdrażania procedury zobowiązania do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, bądź narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

40

40

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych:

a) opłacenie kosztów prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach działalności świetlic środowiskowych w Pomocnem i w Piotrowicach,
b) zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień, przemocy, problemów szkolnych oraz materiałów biurowych,
c) sfinansowanie dożywiania dzieci – posiłki regeneracyjne,
d) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
e) programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
f) wspieranie i organizowanie masowych imprez kulturalnych obywających się bez udziału alkoholu i w sposób szczególny eksponujący ten fakt,

  3 558

2 660

6 565
1 320
5 000
2 376

  3 405,18

2 659,38

6 565
1 320
5 000
2 366

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów  alkoholowych.

a) dofinansowanie kolonii i obozów dla&nbsp;&nbsp; dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

 

14 600

 

14 600

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych:

a/posiedzenia komisji,
b/kontrola placówek handlowych i gastronomicznych  - koszty delegacji

 

3445 44

 

3444,48 43,50

Razem

68000

67 835,10

 

1. Punkt Konsultacyjny.

 Koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (wynagrodzenie terapeuty)      14 400 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej /dotyczy telefonu w Punkcie konsultacyjnym    569,07 zł

 W okresie sprawozdawczym Punkt Konsultacyjny był czynny 1 raz w tygodniu (każdy roboczy wtorek w godz. 1600 do 1800).

 
Zakres działalności punktu:

- przyjmowanie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,

- poradnictwo prawne w zakresie osób uzależnionych,

- pomoc psychologiczna i terapeutyczna,

- wizyty w mieszkaniach osób cierpiących z powodu uzależnienia lub przemocy,

- przeprowadzanie badania psychologicznego z osobami uzależnionymi od alkoholu w celu sporządzenia opinii niezbędnej do kompletowania dokumentów do sądu rodzinnego w celu orzekania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W roku 2007 zostało udzielonych 176 konsultacji.

Łącznie do punktu zgłosiło się 56 osób w tym:

● uzależnionych 34,

● 22 współuzależnionych,

● 16 wyjazdów do osób, które nie zgłosiły się na wezwania

 
Wyk. Nr 1. Osoby uzależnione, które w 2007 r. zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego - zmienna - płeć.

Image

Wyk. Nr 2. Osoby współuzależnione, które w 2007 r. zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego. 

Image

 

Wszystkie osoby zostały poinformowane o przebiegu choroby alkoholowej i sposobach leczenia. Z osobami zainteresowanymi podjęciem leczenia odwykowego uzgodniono termin przyjęcia do placówek odwykowych.

Praca w Punkcie polegała na postawieniu diagnozy dotyczącej uzależnień. Kolejnym etapem było odpowiednie „zaprogramowanie" i prowadzenie rozmowy, tak aby sytuacje, które są niepożądanym wytworem życia codziennego, a skutkiem uzależnienia, były uświadamiane, a następnie eliminowane przez funkcje korygującą. Rozmowa socjoterapeutyczna, w której zawarty został arbitralny cel - psychoedukacja - polegała na aktywnym uczestniczeniu i wspomaganiu  w procesie nabywania wiedzy o sobie samym w sytuacji eliminacji niewłaściwych postaw i zachowań w stanie uzależnienia poprzez zachęcanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, oferowanie pomocy w uzyskaniu miejsca w placówkach odwykowych, udzielanie wsparcia i pomocy osobom podejmującym próby utrzymywania abstynencji oraz udzielanie informacji rodzinom osób uzależnionych o sposobach radzenia sobie z osobą uzależnioną. 

W oparciu o punkt konsultacyjny od trzech lat działa grupa AA (anonimowych alkoholików) z mityngami w każdy wtorek od godziny 1700. Obecnie stałą terapię w punkcie prowadzi ok.12 osób z gminy.

Głównym założeniem utworzenia grupy i prowadzenia mityngów AA było i jest dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Mityngi miały charakter zamkniętych spotkań /trzy każde pierwsze wtorki poszczególnych  miesięcy/ - tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "pragnienie zaprzestania picia" oraz otwartych /każdy ostatni wtorek miesięca/- były dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

Samopomocowa grupa wsparcia działała na bazie dwunastu kroków, które opierają się na założeniu , że ludziom ze zdefiniowanymi problemami najlepiej pomagają w zdrowieniu spotkania z osobami o podobnych trudnościach.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w  szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W miesiącu grudniu 2007 r. na wniosek policji został skompletowany i wysłany wniosek do Sadu Rejonowego - III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Jaworze dotyczący mieszkańca gminy o podjęcie działań zmierzających w kierunku  orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów  alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych   programach opiekuńczo - wychowawczych.


I. Świetlice środowiskowe.

W roku 2007 działały 2 świetlice środowiskowe w:

- Pomocnem w okresie od 01 sierpnia 2007 r. do 31 września 2007 r.

- Piotrowicach od 25 kwietnia 2007 r. do 31 września 2007 r.

Koszt 1 godziny zajęć to 15,00 zł.

 

II. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Dnia 25.09.2007 r. odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował swoją strukturą aspekty prawne dotyczące praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególny nacisk osoba szkoląca kładła na aspekty dotyczące asertywnej odmowy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

- osobom do 18 roku życia,

- na kredyt, lub pod zastaw.

- przestrzegania określonych zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Zaproszenie na w/w szkolenie dostało 24 przedsiębiorców. Niestety nie spotkało się ono z dużym zainteresowaniem, ponieważ udział wzięło tylko 8 - co stanowi 33,33% ogółu sprzedawców napojów alkoholowych.

III. Programy profilaktyczne.                                              


Rodzaje programów profilaktycznych:

1. Program teatralny, profilaktyczny pn. „Serduszko podpowie Ci na uszko" - zrealizowany przez Scenę Teatralną Kurtyna dnia 21.05.2007 r., dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

2. Autorski program profilaktyczny pt. „Shrek i tajemnica osła", na który składały się: 60 minutowy program profilaktyczno - edukacyjny, połączony ze spotkaniem ze specjalistami (psychologiem i policjantem). Spotkanie odbyło się 9 października 2007 r. w Zespole Szkół w Męcince.

3. Dwa warsztaty profilaktyczne:

- „Jak nie przegrać na starcie" - (tematyka dotycząca substancji uzależniających: nikotyna, alkohol, narkotyki) - dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej,

- „Ile trzeba mieć żeby stracić" - (tematyka dotycząca: uzależnienie - degradacja psychiczna, fizyczna, moralna). Bloki tematyczne połączone były z dyskusją, podczas której prowadzący odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące uzależnień zrealizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki - 25 października 2007 r.

4.  Spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „ Wiewiórki Majki dobre rady - wraz z blokiem gier i zabaw o charakterze mikołajkowym" realizowany przez Impresariat artystyczny „Inspiracja". Udział w programie wzięło 204 dzieci z terenu gminy Męcinka  w wieku od 6 do 9 lat, które podczas spotkania zostały obdarowane przez Mikołaja prezentami /204 paczki ze słodyczami/. Przedsięwzięcie odbyło się 7 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Męcince.             

Wszystkie programy profilaktyczne miały na celu poprzez informacje zwrotną, przekazanie niezwykle cennych informacji i „wkomponowanie" ich w miarę trwały sposób w świadomość osób /uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów/, które wchodzą w życie dorosłe. Spotkania skierowane do tej akurat grupy są niezwykle ważne na tym etapie życia, która niejednokrotnie bezkrytycznie dostosowuje się do różnego typu zachowań, również tych społecznie nieakceptowanych. Młodzież styka się praktycznie na co dzień z wieloma pokusami /narkotyki, alkohol/ z pozoru niewinnymi, a których konsekwencje są tragiczne i rzutują na całe późniejsze życie. Eliminacja poprzez profilaktykę zakłada twarde skutki tych przedsięwzięć, a mianowicie uświadomienie im tragizmu skutków uzależnień.  

Programy były zaadresowane przede wszystkim do ludzi młodych. W swej konstrukcji zawierały również połączenia aspektów zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień z szacunkiem dla swojego jestestwa oraz dokonywaniem właściwych wyborów.  Przedsięwzięcia pełniły nie tylko funkcję służebną wobec zagadnień profilaktyki uzależnień, ale stały się wydarzeniem kulturalnym i artystycznym. 

4. Profilaktyka w trakcie akcji letniej.

Dotacja przeznaczona na realizację profilaktyki w trakcie wakacji w formie dofinansowania /środki gppirpa/  wyniosła:     14 600,00 zł.                         

W 2007 roku organizatorem kolonii w Rewalu (nad morzem) był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince – zadanie to zostało zlecone PHU „Elzam” s. c. w Legnicy. Kolonia odbyła się w terminie od 20.07.2007 r. do 02.08.2007 r.

Uczestnikami byli uczniowie (20 dzieci) funkcjonujący w rodzinach o niskich dochodach jak również z rodzin niepełnych, patologicznych. Głównym kryterium doboru była dysfunkcyjność spowodowana chorobą alkoholową.

Pełny koszt kolonii w Rewalu wyniósł:          14 600,00  zł.    

Podczas w/w wypoczynku realizowany był program psychoterapeutyczny dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia /zachowań prozdrowotnych/. Oznaczało to organizowanie takiego typu działań prowadzących do empirii, które będą w stanie zaspokoić ważne potrzeby emocjonalne dzieci, a także takich, które będą stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych urazowych przeżyć. Rolą profesjonalnej kadry, prowadzącej zajęcia było wytworzenie atmosfery akceptacji, życzliwości i ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawią się zachowania destrukcyjne, wykształcone i przyswojone w toku socjalizacji pierwotnej, w przekonaniu, iż są społecznie pożądane. Głównym założeniem terapeuty było modelowanie swoim zachowaniem, reakcji osób uczestniczących w taki sposób, aby nabywały w toku zajęć elementy asymilacji kulturowej przynależnej normom wolnym od zaburzeń. 

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywa znaczącą rolę w realizacji programów, inicjuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zarządzeniem z dnia 7 marca 2007r. Wójt Gminy Męcinka powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Iwona Pawelec - Przewodnicząca

2. Irena Łyszczyk  - Zastępca Przewodniczącej

3. Janina Fornalska  - Członek

4. Maria Śliwa  - Członek

5. Ryszard Marciniak - Członek

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Nr XXLII/250/2001 Rady Gminy Męcinka dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu /z wyjątkiem piwa/ do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, Nr XLII/251/2001 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 września 2001 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Męcinka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, a następnie wójt wydaje zezwolenie.

Wyk. Nr 1. Ilość posiedzeń oraz koszt wynagrodzeń GKRPA w 2007 r.

Image

Wydatkowana kwota za udział w posiedzeniach wyniosła                          2 785,94 zł.      

Komisja współuczestniczyła w przygotowaniu projektu preliminarza wydatków na 2007 r., a także wykonywała poprzez swoich członków funkcje kontrolne programu.

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom wypłacono wynagrodzenie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r . /Dz. U. Nr 171, poz. 1227/.

Męcinka, 29  luty 2007 r.

 

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie