poniedziałek, 08 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
  • To już pewne.
    W 2023 r. - nowoczesny Posterunek Policji w Męcince
  • Już za kilka tygodni
    najważniejsze wydarzenie społeczno-kulturalne w naszej gminie DOŻYNKI GMINNE
  • Piknik Rodzinny
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE
W 2009 ROKU
 
1. Udzielone świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2008, Nr 115, poz.728 z późn. zm.)
 
  Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Domy Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze
Styczeń
ilość
42
49
 20 2
324 h
kwota
 6 770
 16 003  7 282
 3 273
 1 192
Luty
ilość
 44  65  21  2  344 h
kwota
 7 550
 21 817
 7 354
 3 274
 1 257
Marzec
ilość
 37  66  22  2  325,5 h
kwota
 5 271
 21 322  7 678
 3 274
 1 188
Kwiecień
ilość
 45  63  20  2  338 h
kwota
 7 690
 20 881
 6 609
 2 733
 1223
Maj
ilość
 35  53  24  2 238,5 h
kwota  6137 16883 8241
 3713  7863
Czerwiec
ilość
 27  59  23  2 342 h
kwota  4150 18476 7459
 3666  1289
Lipiec
ilość
 29  55  20  2 167,5 h
kwota  4609 16990 8236  3690  903
Sierpień
ilość
 27  57  21  2  152,5 h
kwota  4193 17132 6560
 3690  782
Wrzesień
ilość
 43  65  21  2  348 h
kwota  7550 19461 6457  3690  1400
Październik
ilość
 43  62  20  2  365,5 h
kwota  8120 18581 6513  3690  1276
 
2. Przyznane świadczenia na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 
  Dodatki mieszkaniowe
Styczeń  ilość 10
kwota
 1 325
Luty
ilość
 11
kwota
 1 526
Marzec
ilość
 10
kwota
 1 346
Kwiecień
ilość
 10
kwota
 1 672
Maj
ilość
8
kwota
 1246
Czerwiec
ilość
9
kwota
 1377
Lipiec
ilość
9
kwota
 1382
Sierpień
ilość
7
kwota
 1114
Wrzesień
ilość
8
kwota
 1316
Październik ilość
8
kwota
 1058
 
3. Świadczenia wypłacone na podtawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
RODZAJ ŚWIADCZENIA Styczeń
Luty
Marzec Kwiecień
Maj
Czerwiec
KOSZTY PROGRAMU OGÓŁEM (zł)  2 346  9 654
 7 913 2 306
9894
 5461
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH PROGRAMEM w tym:
 82  106  111  116  121  122
 - w formie zasiłku celowego (zł)
 270 1652
624
 630  1756  9

 
RODZAJ
ŚWIADCZENIA
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
KOSZTY
PROGRAMU
OGÓŁEM (zł)
4546
9724
5318
 10657
RZECZYWISTA
LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM w tym:
49
 53  59 120
 - w formie
zasiłku celowego
(zł)
48
53
12
 9

 
4. Udzielone świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 Styczeń
 Luty Marzec
Kwiecień
Maj Czerwiec
Kw. Ilość
Kw. Ilość Kw. Ilość
Kw. Ilość
Kw. Ilość
Kw. Ilość
ZASIŁKI RODZINNE: 33768
564
 34244  572 34376  573  34212  573 35244
588
35036  585
 - do5 roku życia 7344
153
 7488  156  7296  152  7344  153  7584  158  7632  159
 - od 5 do 18 lat 24384
381
 24512  383 24768  387 24556  385 25280  395 25024  391
 - od 18 do 24 lat 2040
30
 2244  33  2312  34  2312  34  2380  35  2380  35
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tytułu:
23430 236
 24980  248  24000  240  24970  243  24417  247  47374  337
 - urodzenia dziecka 3000
3
 4000  4  3000  3  4000  4  3000  3  5000  5
 - opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowaw- czego
2960
8
 2800  7  3440  9  3200  8  3147  9  3680  10
 - samotnego wychowywania dziecka
3910
23
 3740  22  3740  22  3910  23  3910  23  3570  21
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełno-sprawnego
1740
22
 2460  31  2060  26  1980  25  2060  26  1900  24
 - rozpoczęcia roku szkolnego
300
3
 100  1  0  0  100  1  300  3  0  0
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
4720
92  4920  96  4720  92  4870  95  4720  92  4620  90
 - wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
6800
85
 6960  87  7040  88  6910  87  7280  91  7040  88
ZASIŁKI PIELĘGNA- CYJNE 10710
70
 13464  88  13158  86  11871  77  12852  84  13464  88
ŚWIADCZENIA PIELĘGNA- CYJNE
2520
6
 2520  6  2100  5  2100  5  2100  5  2100  5
JEDNORA- ZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA
6000
6
 6000  6  4000  4  6000  6  8000  8  6000  6
 RAZEM 76428
882
81208
920
776434 908
79063
904
82613 932  82410 922
 
 
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 Lipiec
 Sierpień  Wrzesień Październik
Kw. Ilość
Kw. Ilość Kw.
Ilość
Kw.
Ilość
ZASIŁKI RODZINNE: 35624
595
35860
599
 34208 573
34608
578
 - do5 roku życia 7824
163
7920
165
 7696 160
7488
156
 - od 5 do 18 lat 25216
394
25152
393
 25152 393
25152
393
 - od 18 do 24 lat 2584
38
2788
41
1360
20
1904
28
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tytułu:
41407
242
35309
235
 56133 570
24197
252
 - urodzenia dziecka 4000
4
3000
3
 1000 1
1000 1
 - opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowaw- czego
4400
11
4000
10
 3813 10
4667 14
 - samotnego wychowywania dziecka
3570
21
3570 21
 3400 20
3400 20
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełno-sprawnego
1820
23
1740
22
 1740 22
1580 20
 - rozpoczęcia roku szkolnego
100
1
0
0
 35800  358 2100
21
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
50
1
0
0
 3900 78
4810 93
 - wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
7280
91
7200
90
 6480 81 6640
83
ZASIŁKI PIELĘGNA- CYJNE 12087
79
12699
83
 12699 83
11628
76
ŚWIADCZENIA PIELĘGNA- CYJNE
2100
5
2100
5
 2100 5
2100
5
JEDNORA- ZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA
6000
6
1000
1
 6000 6
3000
3
 RAZEM 77031
837
71169
834
111140
1237
75533 914
 
 
5. Przyznane świadczenia alimentacyjne na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 , Nr , poz. 7 z późn. zm.).
 
  Fundusz alimentacyjny, w tym:
0-17 lat
18-24 lat
powyżej 25 lat
Kwoty zwrócone
przez dłużników
alimentacyjnych
Styczeń ilość
 26  23  3  0  877 zł
kwota  6370  5290  1080  0
Luty
ilość
 27  24  3  0  1484 zł
kwota
 6670  5590  1080  0
Marzec
ilość
 29  26  3  0  166 zł
kwota  7470  6390  1080  0
Kwiecień
ilość
 30  27  3  0  1406 zł
kwota
 7570  6490  1080  0
Maj
ilość
 29  26  3  0  971 zł
kwota
 7320  6240 1080
 0
Czerwiec
ilość
 28  25  3  0  1856 zł
kwota
 7320  6240 1080
 0
Lipiec
ilość
 30  27  3  0  934 zł
kwota
 8220  7140 1080
 0
Sierpień
ilość
 30  27  3  0  408 zł
kwota
 8220  7140 1080
 0
Wrzesień
ilość
 31  28  3  0  1854 zł
kwota
 8220  7140 1080
 0
Październik
ilość
 23  22  1  0  1696 zł
kwota
 6440  6040 400
 0
 

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani za 2008 r.

Uwagi ogólne.

               Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomani jest zadaniem własnym gminy. Realizacja następuje poprzez odpowiednie kształtowanie lokalnej polityki społecznej za pomocą zadań pomieszczonych w dwóch odrębnych aktach prawnych tj. tj.art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U.  Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Narzędziem do finalizacji zadań, o których mowa wyżej jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - i aby  stał się on aktem wykonawczym i miał moc sprawczą rada gminy musi podjąć decyzję o jego uchwaleniu, a obowiązek ten wynika odpowiednio z art. 41 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 w/w ustaw.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie na rok 2008 został przyjęty w dniu 20 grudnia 2007 r.  uchwałą Nr XIV/92/07 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2008.

 Ustawodawca wskazuje pośrednio jak i również bezpośrednio realizatora programu tj. ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./.

W przypadku gminy Męcinka gppirpain realizuje ośrodek pomocy społecznej.

 Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmianę wzorów spożywania alkoholu, zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych.

W ślad za celem głównym, w którym „rozpisane" są cele szczegółowe rok 2008 był kontynuacją podejmowanych działań w latach ubiegłych, a zmierzających w kierunku szeroko rozumianej edukacji. Wszystkie zadania oparte były na funkcji edukacyjnej, której celem było pobudzenie działań grupy do łączenia i umiejętnego oraz efektywnego wykorzystania informacji pochodzących z różnych źródeł, przekazywanych za pomocą różnych kanałów i kontekstów komunikacji zwrotnej. Priorytetem było objęcie tymi działaniami głównie dzieci i młodzieży. Podejmowane działania miały charakter modelowy i innowacyjny.

 Drugim zbiorem beneficjentów, na który nakierowane były inicjowane i realizowane zadania wynikające z programu, to osoby uzależnione od alkoholu członkowie rodzin tkwiący bezpośrednio w sytuacji kryzysowej.

Wszystkie zamierzone działania miały na celu uchwycenie sterów nad podziałami społecznymi poprzez kreację struktur podsystemów /normatywnego, wartości, priorytetów, prozdrowotnego stylu życia wolnego od uzależnień/. Sterując podziałami społecznymi można sprawić - takie było zamierzenie pierwotne -, że dominującą funkcję czy rolę w strukturze segmentacyjnej będzie pełniła społecznie pożądana z efektem „przebicia strukturalnego".  

 Środki finansowe na gppirpaipn pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie, w trzech ratach (do 31 stycznia, 31 maja i 30 września) przez wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Za wydatkowanie środków na realizację gminnego programu odpowiada kierownik ośrodka pomocy społecznej.

 Preliminarz budżetowy na rok 2008                                                             64 000 zł.

Po stronie dochodów zebrano kwotę w wysokości 64 000 zł., którą wydatkowano.

Procentowy wskaźnik kwoty wydanej na realizację zadań do planowanej wynosi 100%.

 

 1. Punkt Konsultacyjny.

 Koszt realizacji zadania:

- koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (wynagrodzenie terapeuty)    - 14 400 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej /dotyczy telefonu w Punkcie konsultacyjnym - 842,00 zł,

- koszt zakupu oleju opałowego - 2 093,59 zł.

 W okresie sprawozdawczym Punkt Konsultacyjny był czynny 1 raz w tygodniu /każdy roboczy wtorek w godz. 1600 do 1800/.

 

Zakres działalności punktu:

- przyjmowanie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,

- poradnictwo prawne w zakresie osób uzależnionych,

- pomoc psychologiczna i terapeutyczna,

- wizyty w mieszkaniach osób cierpiących z powodu uzależnienia lub przemocy,

- przeprowadzanie badania psychologicznego z osobami uzależnionymi od alkoholu w celu sporządzenia opinii niezbędnej do kompletowania dokumentów do sądu rodzinnego w celu orzekania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W roku 2008 zostało udzielonych 181 konsultacji.

Łącznie do punktu zgłosiło się 61 osób w tym:

● uzależnionych 38,

● 23 współuzależnionych,

● 24 wyjazdów do osób, które nie zgłosiły się na wezwania

 

Wyk. Nr 1. Osoby uzależnione, które w 2008 r. zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego - zmienna - płeć.

Image

 

Wyk. Nr 2. Osoby współuzależnione, które w 2008 r. zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego. 

Image

 

Wszystkie osoby zostały poinformowane o przebiegu choroby alkoholowej i sposobach leczenia. Z osobami zainteresowanymi podjęciem leczenia odwykowego uzgodniono termin przyjęcia do placówek odwykowych.

Praca w Punkcie polegała na postawieniu diagnozy dotyczącej uzależnień. Kolejnym etapem było odpowiednie „zaprogramowanie” i prowadzenie rozmowy, tak aby sytuacje, które są niepożądanym wytworem życia codziennego, a skutkiem uzależnienia, były uświadamiane, a następnie eliminowane przez funkcje korygującą. Rozmowa socjoterapeutyczna, w której zawarty został arbitralny cel – psychoedukacja - polegała na aktywnym uczestniczeniu i wspomaganiu  w procesie nabywania wiedzy o sobie samym w sytuacji eliminacji niewłaściwych postaw i zachowań w stanie uzależnienia poprzez zachęcanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, oferowanie pomocy w uzyskaniu miejsca w placówkach odwykowych, udzielanie wsparcia i pomocy osobom podejmującym próby utrzymywania abstynencji oraz udzielanie informacji rodzinom osób uzależnionych o sposobach radzenia sobie z osobą uzależnioną. 

 

W oparciu o punkt konsultacyjny od trzech lat działa grupa AA (anonimowych alkoholików) z mityngami w każdy wtorek od godziny 1700.

Głównym założeniem utworzenia grupy i prowadzenia mityngów AA było i jest dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Mityngi miały charakter zamkniętych spotkań /trzy każde pierwsze wtorki poszczególnych  miesięcy/ - tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "wolę zaprzestania picia" oraz otwartych /każdy ostatni wtorek miesięca/- były dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu.

Samopomocowa grupa wsparcia działała na bazie dwunastu kroków, które opierają się na założeniu , że ludziom ze zdefiniowanymi problemami najlepiej pomagają w zdrowieniu, spotkania z osobami o podobnych skłonnościach.

W ramach wsparcia przedsięwzięć mających na celu reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w miesiącu sierpniu grupa AA otrzymała wsparcie finansowe w wysokości: - 300,75 zł.

Została ona wykorzystana jako cząstkowy wklad w uczestnictwo grupy AA z Męcinki w I Jaworskim Zlocie Trzeźwościowym Grup  i Stowarzyszeń Abstyneckich.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w  szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

W 2008 r. zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wysłano 13 wniosków do Sadu Rejonowego – III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Jaworze o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:

-  z inicjatywy policji – 6

- z inicjatywy czlonków rodziny - 7.

 

Koszt realizacji zadania:

- badania biegłych psychiatry i psychologa, opłaty sądowe – 3 008,00 zł.

 

Przed wydaniem orzeczenia przez Sąd osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów  alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych   programach opiekuńczo – wychowawczych.

 

I. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

    

 1) Często zdarza się tak, iż pomimo obecnej sytuacji „niby” równości  dzieci i młodzieży w Polsce te zamieszkałe na wsi mają dużo więcej buforów ograniczających ich „normalne” uczestniczenie w kulturze i sporcie, niż te zamieszkałe w miastach. Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych w jakiejkolwiek formie jest jednym z ważniejszych celów gminy.  Bardzo ważnym elementem w  jego realizacji jest między innymi wyrównywanie braków i zaniedbań powstałych już we wczesnym okresie życia, by jak najlepiej przygotować dziecko do aktywnego uczestnictwa w „pełnowartościowym” życiu społecznym. Czynny udział dzieci sprawnych w tym zadaniu jest szczególnie ważny dla tych jednostek, które w domu rodzinnym, z różnych względów, nie mają wystarczającej stymulacji rozwoju. W przypadku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jest to szczególnie istotne, ponieważ w procesie tym będą nabywać umiejętności społecznych, będą wypracowywały wzorce zachowań społecznie pożądanych. Zajęcia te będą odwoływały się do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych – prawdziwy sportowiec nie pije, nie pali, nie używa narkotyków sterydów, a także wzmacnianie czynników chroniących, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości).

 Niejednokrotnie zdarza się tak, iż dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych  „oderwane” są ze struktury społeczności lokalnej, ponieważ ogólny „stan” socjalizacji pierwotnej  nie pozwala im samodzielnie zaspakajać różnych potrzeb, które dotyczą sfery rozwoju społecznego między innymi również w zakresie kultury fizycznej.  Sprzężenie korelacji systemu wsparcia lokalno – społecznego /pomoc instytucjonalna, liderów lokalnych, organizacji/ to podstawowe narzędzie pomocy odpowiadającej zasadzie subsydiarności, korygujące między innymi zapóźnienia wynikające z zaniedbań sfery rozwoju osobowości poprzez zainteresowania – tudzież sport. Takie rozwiązanie po części jest pomocne przy budowaniu i zawiązaniu struktur lokalnych „samopomocowych ognisk, pomostów życzliwości”, a dotyczy to zarówno osób, które będą pomagały i odbiorców pomocy. Osoby pomagające czują się wówczas potrzebne, a i w pewien sposób po części przestanie działać zjawisko ograniczenia i wyizolowania. Rozwiązanie to stwarza również możliwości na zmianę wizerunku „gorszego” postrzegania dzieci, które są zapóźnione społecznie. Możliwości jakie wynikają z długofalowych działań zadaniowych dają ogromną szansę na zmianę postrzegania siebie samego – co dla nas wydawałoby się mało dopingujące i nie mające znaczenia – to dla tej grupy społecznej jest sensu stricte powrotem do wiary we własne możliwości. To poprawa sfery psychospołecznej, to trening umiejętności życiowych – często nienabytych w domach rodzinnych. Zajęcia te wzmocnią i ukształtują te „małe osobowości”, pomogą wyuczyć, wpisać i stosować wydawałoby się dla każdego prostych czynności życiowych tj. dbania o higienę osobistą, radzenia sobie z emocjami, odpowiedniego żywienia, odpoczynku i relaksu, niełamania zasad gry, konsekwencji decyzji zachowań oraz poszanowania przeciwnika.

W ślad za misją w przedmiotowej sprawie, pomieszczoną w gppirpaipn na 2008 rok zostały zainicjowane pozalekcyjne zajęcia sportowe pn „nauka gry w tenisa”. Zajęcia odbywały się od miesiąca czerwca 2008 r. do grudnia 2008 r. w sali gimnastycznej i na korcie tenisowym przy Zepole Szkół w Męcince /4 razy w miesiącu po dwie godziny tygodniowo/. Lekcje prowadził nauczyciel wychowania fizycznego o specjalności trenerskiej.

 

Koszt realizacji zadania:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia – 4 400,00 zł,

- zakup sprzętu sportowego /paletki, piłki, siatka/- 662,32 zł.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Piotrowicach i Zespołu Szkół w Męcince – średnio 16 dzieci.

 

2) W ramach tego zadania w miesiącu wrześniu 2008 r zakupiono trzy stoły zewnętrzne do gry w tenisa stołowego, które zostały zamontowane:

- na placu Zespołu Szkół w Męcince,

- przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach,

- przy świetlicy w Pomocnem.

 

Koszt realizacji zadania:

 – 8975,94 zł /1 000,00 zł pochodziło z darowizny KGHM Polska Miedź S. A./

 

                 

               Działania, które podejmowano w ramach promowania zdrowego stylu życia, którego jednym z głównych narzędzi do osiągnięcia pożądanego celu był sport w szerokim tego słowa znaczeniu nakierowane są na dzieci i młodzież. Promowanie i kształtowanie od najmłodszych lat prozdrowotnego stylu życia, daje pewien gwarant prawidłowego rozwoju i poprawnej socjalizacji wtórnej tej grupy społecznej.

 

II. Pozalekcyjne zajęcia informatyczne.

 

W okresie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia informatyczne dla dzieci i młodzieży w pracowni komputerowej w budynku po byłej szkole w Pomocnem w wymiarze 20 godzin. W zajęciach udział brało średnio 20 dzieci.

 

 Koszt realizacji zadania:

- wynagrodzenie pedagoga – 600,00 zł.

 

III. Działalność profilaktyczna.                                              


1) W miesiącu grudniu Zespół Szkół w Męcince i Szkoła Podstawowa w Piotrowicach w ramach realizacji celów dotyczących szerzenia profilaktyki uzależnień zorganizowały zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 9 lat.

Udział w programie wzięło 205 dzieci z terenu gminy Męcinka  , które podczas projektu zostały obdarowane przez Mikołaja prezentami /205 paczek ze słodyczami/.

 

Koszt realizacji zadania:

- koszt paczek ze słodyczami – 5 345,56 zł.

 

2) W roku sprawozdawczym gmina Męcinka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, adresowanej do dzieci  i młodzieży. W ramach współpracy zakupiony pakiet edukacyjny został przekazany do Zespołu Szkół w Męcince w celu realizacji przedsięwzięcia.

 Koszt realizacji zadania:

- zakup pakietu edukacyjnego   – 450,00 zł.

 

3) Wszystkie działania profilaktyczne miały na celu poprzez informacje zwrotną - przekazanie niezwykle cennych informacji i „wkomponowanie” ich w miarę trwały sposób w świadomość uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów, którzy wchodzą w życie dorosłe. Spotkania skierowane do tej akurat grupy są niezwykle ważne na tym etapie życia, która niejednokrotnie bezkrytycznie dostosowuje się do różnego typu zachowań, również tych społecznie nieakceptowanych. Młodzież styka się praktycznie na co dzień z wieloma pokusami /narkotyki, alkohol/ z pozoru niewinnymi, a których konsekwencje są tragiczne i rzutują na całe późniejsze życie. Eliminacja poprzez profilaktykę zakłada twarde skutki tych przedsięwzięć, a mianowicie uświadomienie im tragizmu skutków uzależnień.   Przedsięwzięcia pełniły nie tylko funkcję służebną wobec zagadnień profilaktyki uzależnień, ale stały się wydarzeniem kulturalnym.

 

4. Profilaktyka w trakcie akcji letniej.

 

Dotacja przeznaczona na realizację profilaktyki w trakcie wakacji w formie dofinansowania /środki gppirpaipn/  wyniosła:  13 680,00 zł.                          

 

W 2007 roku organizatorem kolonii w Rewalu (nad morzem) był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince – zadanie to zostało zlecone PHU „Elzam” s. c. w Legnicy. Kolonia odbyła się w terminie od 31.07.2008 r. do 13.08.2008 r.

Uczestnikami byli uczniowie /19 dzieci/ funkcjonujący w rodzinach o niskich dochodach jak również z rodzin niepełnych, patologicznych. Głównym kryterium doboru była dysfunkcyjność spowodowana chorobą alkoholową.

 

Pełny koszt kolonii w Rewalu wyniósł:  13 680,00  zł.    

    

Podczas w/w wypoczynku realizowany był program psychoterapeutyczny dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia /zachowań prozdrowotnych/. Oznaczało to organizowanie takiego typu działań prowadzących do empirii, które będą w stanie zaspokoić ważne potrzeby emocjonalne dzieci, a także takich, które będą stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych urazowych przeżyć. Rolą profesjonalnej kadry, prowadzącej zajęcia było wytworzenie atmosfery akceptacji, życzliwości i ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawią się zachowania destrukcyjne, wykształcone i przyswojone w toku socjalizacji pierwotnej, w przekonaniu, iż są społecznie pożądane. Głównym założeniem terapeuty było modelowanie swoim zachowaniem, reakcji osób uczestniczących w taki sposób, aby nabywały w toku zajęć elementy asymilacji kulturowej przynależnej normom wolnym od zaburzeń. 

Równocześnie realizowany był program socjoterapeutyczny, której celem było kształtowanie pozytywnej samooceny dzieci, zwiększenie ich poczucia własnej wartości, uczenia rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji oraz zrozumienia wartości zdrowia i troszczenie się o nie.

 

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywa znaczącą rolę w realizacji programów, inicjuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 Zarządzeniem z dnia 7 marca 2007r. Wójt Gminy Męcinka powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 1. Iwona Pawelec - Przewodnicząca

2. Irena Łyszczyk  - Zastępca Przewodniczącej1)

3. Janina Fornalska  - Członek

4. Maria Śliwa  - Członek

5. Ryszard Marciniak - Członek 1)

 

1) W maju 2008 r. wójt gminy odwołał z funkcji z-cy przewodniczącej komisji Irenę Łyszczyk i powołał w jej miejsce Dorotę Prus oraz odwołał ze składu komisji Ryszarda Marciniaka a dniu 01 lipca 2008 r. dokooptował do składu komisji Jarosława Plewińskiego

 Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami: Nr XXLII/250/2001 Rady Gminy Męcinka dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu /z wyjątkiem piwa/ do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, Nr XLII/251/2001 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 września 2001 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Męcinka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, a następnie wójt wydaje zezwolenie.

 

 Wyk. Nr 3. Ilość posiedzeń GKRPA w 2008 r.

Image

 

  Wyk. Nr 4. Koszt wynagrodzeń GKRPA w 2008 r.

Image 

 

Wydatkowana kwota za udział w posiedzeniach wyniosła 5945,28 zł.                                               

Komisja współuczestniczyła w przygotowaniu projektu preliminarza wydatków na 2008 r., a także wykonywała poprzez swoich członków funkcje kontrolne programu.

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 16 posiedzeń. Za udział w posiedzeniach, członkom wypłacono wynagrodzenie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2007 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r . /Dz. U. Nr 171, poz. 1209/. Wynagrodzenia wypłacane są w kasie ośrodka na podstawie listy obecności.

Ogółem w  2008 r. zaopiniowano pozytywnie  50 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

-  14 wniosków  na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz  piwa,

-   13  wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  od 4,5 % do 18% z wyjątkiem piwa,

-  7  wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 %  alkoholu. 

Ponadto, zaopiniowano 16 wniosków na  jednorazową  sprzedaż  napojów  alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu  oraz  piwa.

Wyk. Nr 5. Ilość zaopiniowanych wniosków przez GKRPA w 2008 r. na sprzedaż napojów alkoholowych.

Image 

Ruch w gminnej ewidencji działalności gospodarczej w 2011 roku

  I II
III
IV
V
VI VII
VIII
IX
X
Wpisy do EDG  2
3 4
3
 3 0 5
1
1
3
Wykreślenia z EDG 2
5
 1  4  7 4  2  10  4  4
Zmiany działalności
gospodarczej
2  1 3
 2  5 4  5  1  3  1
Zawieszenia działalności
gospodarczej
2  2 2
 2  1 1
 0  2  4  2
Wznowienia działalności
gospodarczej

 0  0 0
 2  1 0  0  0  0  0

 Image

Dane pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

1. Liczba bezrobotnych w 2009 roku 

Miesiąc  II III IV V  VI VII
 VIII IX
X
XI
XII
Liczba  260 278  280  267  267  253  258 261
 254 277  288 316

 Image

 

2. "Napływ" i "odpływ" bezrobotnych w 2009 roku

 Miesiąc   Stan na koniec miesiąca   Zarejestrowani "napływ"   Wyłączeni z ewidencji
 "odpływ"  w tym podjęcia pracy 
260 61  39 9
II 278
57
39
20
III  280 38
36
9
IV  267 38 51 13
V  267 36  35  20
 VI  253  34  48  16
 VII 258
61
56
22
 VIII  261 46 43
26
 IX  254 52 17 26
 X  277 73 50 16
 XI  288  45 34
17
 XII  316  52  24  8

 Image 

 

3. Stopa bezrobocia w 2009 roku w % 

   II

III

 IV  V VI
VII
VIII
IX
X
XI
 XII
Polska  10,5  10,9 11,2  11,0  10,8  10,7 10,8
10,8
 10,9  11,1  11,4  11,9
Woj. dolnośląskie 11,3  12,0 12,3  12,1  11,9  11,6  11,7 11,7
 11,6  11,8  12,1  12,5
Powiat jaworski  18,2  18,8 18,7  18,1  17,8  17,6  17,9 18,1
 18,3  18,5  19,2  20,3

 

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE
W 2008 ROKU
 
1. Udzielone świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2008, Nr 115, poz.728 z późn. zm.)
RODZAJ ŚWIADCZENIA  ROK 2008
 Kwota
Ilość
 Zasiłki celowe
 101 449,00
481
 Zasiłki okresowe
 236 879,00
738
 Zasiłki stałe
 91 819,00
268
 Dom pomocy społecznej
 52 184,00
36
 Usługi opiekuńcze
 28 254,61
4 110
 
 
2. Przyznane świadczenia na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 ROK 2008
Kwota  Ilość
 Dodatki mieszkaniowe
 14 011,90
 125
 
 
3. Świadczenia wypłacone na podtawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
RODZAJ ŚWIADCZENIA ROK 2008
KOSZTY PROGRAMU OGÓŁEM  146 400,00
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH PROGRAMEM w tym:
 364
 - liczba osób korzystających z posiłku  194
 - liczba osób którym dowieziono posiłek
 49
 - w formie zasiłku celowego
 184
 
 
4. Udzielone świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 ROK 2008
 Kwota Ilość
ZASIŁKI RODZINNE:  460 864,00
 7 664
 - do5 roku życia  95 928,00
 1 999
 - od 5 do 18 lat  324 928,00
 5 077
 - od 18 do 21 lat
 39 984,00
 588
 - od 21 do 24 lat
 0  0
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tytułu:
 286 120,00
 3 307
 - urodzenia dziecka  41 000,00
 41
 - opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
 37 360,00
 95
 - samotnego wychowywania dziecka
 456 610,00
 268
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
 24 920,00
 314
 - rozpoczęcia roku szkolnego
 39 000,00
 390
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
 56 880,00
 1 092
 - wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
 88 320,00
 1 104
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE  134 793,00
 881
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
 30 240,00
 72
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA
 64 000,00
 64
 RAZEM  1 023 947,00
 11 988
 
 
5. Przyznane świadczenia alimentacyjne. Do dnia 30.09.2008 r. świadczenia alimentacyjne przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, natomiast od dnia 01.10.2008 r. świadczenia alimentacyjne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 , Nr , poz. 7 z późn. zm.).
RODZAJ ŚWIADCZENIA
ROK 2008
Kwota
Ilość
ZALICZKA ALIMENTACYJNA
01.01.2008 - 30.09.2008
 62 717,00  319
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY0
1.10.2008 - 31.12.2008 w tym:
 19 110,00
 78
- osoby uprawnione w wieku 0 - 17 lat
 16 670,00
 71
- osoby uprawnione w wieku 18 - 2004 lat
 2 440,00
 7
- osoby uprawnione powyżej 24 lat  0  0
 KWOTY ZWRÓCONE PRZEZ
DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
 1 400,00  
 
 

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie