środa, 26 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

 Logo

Dzięki uprzejmości  TVP Wrocław, Telewizji Jawor oraz Radio Plus Legnica które udostępniły nam materiały zrealizowane podczas dorocznych obchodów MK, możemy obejrzeć i wysłuchać je w naszym serwisie internetowym.

 

"Łąka wykoszona" - relacja bezpośrednia z Radio Plus Legnica

 

relacja TV Jawor z przebiegu obchodów:

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminny Męcinka na rok szkolny 2010/2011.

W roku szkolnym 2010/2011 wniosek należy składać do 15 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Męcince.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 76 871-80-97.

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 788: Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091: Nr 167, poz. 1400; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542: Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz.1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320)

- Uchwały Nr XXVII/168/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka

- Uchwały Nr XLIV/283/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka

- Uchwały Nr XLIV/282/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Prawo do pomocy materialnej posiadają:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać: uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ osobę w rodzinie ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców

 2. pełnoletniego ucznia

 3. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującymi odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 – 3 nie jest celowe.


Formy stypendiów szkolnych, o których mowa w pkt. od 1 do 3 przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków imiennych (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć, tj:

 • decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty rodzinnej,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 • dowód otrzymania alimentów,

 • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie odpowiednio osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,

 • zaświadczenie lub decyzja innych organów przyznających świadczenia pieniężne o otrzymywanych świadczeniach,

 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,

 • dokument potwierdzający od kiedy osoba prowadzi działalność gospodarczą,

 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów do uzyskania , określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczenie tej osoby.

 • zaświadczenie w przypadku uzyskaniu dochodu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie ( kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony).

Pouczenie:

 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego oraz, który spełnia warunki dochodowe jak w przypadku stypendiów szkolnych.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć ewentualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny, kserokopie dokumentu poświadczającego wystąpienie zdarzenia losowego np. zaświadczenie z policji, zaświadczenie straży pożarnej, dokument USC itp. oraz opinię dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Formy przyznania zasiłku szkolnego:

- świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

do pobrania: wzór wniosku o przyznanie stypendium

Gmina Męcinka w Filarach Polskiej Gospodarki

Pielgrzymka ekologiczna

Koszenie łąk zacząć czas czyli Muchowska Kosa 2011

Policjant z Jawora mistrzem w Open Arnolda Schwarzeneggera

Biogazowni w Piotrowicach jaworzanie mówią NIE

Światowe srebro zostaje w Męcince

WOŚP zagrała w Męcince

Medal wicemistrza świata na WOŚP

Nowe miejscowości w gminie Męcinka

Zbiornik Słup w końcu dla rekreacji?

IV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Jerzy Pisulski Wicemistrzem Świata w Kulturystyce Klasycznej

Muchowska łąka już wykoszona!

Muchowska kosa tuż-tuż!

Komu tytuł mistrza kosy?

Nagrody dla najlepszych kosiarzy

Nie tylko koszenie łąk

VIP-y też pokoszą

Podwójne świętowanie w gminie Męcinka

 

Laur gospodarności - wyróżnienie dla Męcinki

Wiejska przychodnia

OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Informujemy, że od 1 września 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu rodzinne na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2009r. i trwający do 31 października 2010r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 076-871-80-97 oraz na stronie internetowej bip.mecinka.dolnyslask.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7.00 do 15.00

- piątek 8.00 do 16.00

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny osiągnięty w roku 2008 nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 504 zł lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia lub 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, a do 24 roku życia osobie niepełnosprawnej uczącej się w szkole lub szkole wyższej.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2008

- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub  ukończyło 18 rok życia

- kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenia

- kserokopia aktów urodzenia dzieci

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- kserokopia wyroku sądu zasądzająca alimenty

- kserokopia wyroku sądu orzekająca rozwód lub separację

- przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osób spoza rodziny

- wysokość otrzymanego stypendium w 2008 roku

- dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu

- w przypadku ubiegania się o dodatek wychowawczy: zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu oraz okresie zatrudnienia, zaświadczenie z ZUS, że osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania: akt zgonu rodzica bądź akt zupełny urodzenia dziecka

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne  na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 30 listopada 2009r.  wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 31 grudnia 2009r. .

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie