środa, 26 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

REGULAMIN  REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA

w projekcie pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Męcinka" (nr umowy  UDA-POKL. .09.01.02-02-135/10-02)

Informacje o projekcie

 1. Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Męcinka"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest  przez Gminę Męcinka w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca  2013 r.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Głównym celem projektu jest : wyrównywanie szans  edukacyjnych, podnoszenie efektów kształcenia przez indywidualizację procesu kształcenia  dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych w gminie Męcinka.

Cel główny jest komplementarny z celami szczegółowymi :

1) zapewnienie każdemu uczniowi realizującemu  I etap kształcenia w szkołach  podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Męcinka  oferty edukacyjno-profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

2) zwiększenie stopnia zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych gminy Męcinka aktywizujących metod nauczania,

3) rozwijanie zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,

4) zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poznania własnej wartości i samooceny .

4. Informacje o projekcie  zastaną zamieszczone na stronach :

1. Gminy Męcinka - www.mecinka.pl
2. Zespołu Szkół w Męcince – www.szkola.mecinka.pl
3. Szkoły Podstawowej w Piotrowicach - www.sppiotrowice.info
oraz na tablicach informacyjnych na zewnątrz obiektów instytucji, w których realizowany jest projekt a także na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia opisane w projekcie.

Oferowane formy zajęć dodatkowych
1. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Męcince:

1/Zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13.
2/ Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12:
- realizacja 40 h zajęć w roku szkolnym 2012/13:.
3/ Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami  rozwoju mowy, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym  2011/12r;
            - realizacja 30 h zajęć w  roku szkolnym 2012/13.
4/ Gimnastyka korekcyjna dla  uczniów z wadami postawy, w tym :
            - realizacja 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/12;
- realizacja 40 h zajęć w roku szkolnym 2012/13:.
5/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
6/ Zajęcia socjoterapeutyczne dla  uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej , w tym :
                      - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
7/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
8/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia artystyczne – koło plastyczne, w tym :
            - realizacja 34 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..

2. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Piotrowicach:

1/ Zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w tym :
            - realizacja 60 h w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h w roku szkolnym 2012/13.
 2/ Zajęcia dla uczniów  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym :
            - realizacja 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13.
3/ Gimnastyka korekcyjna dla  uczniów z wadami postawy, w tym :
             - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym  2011/12.
 - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13.
4/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13. 
5/ Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami  rozwoju mowy, w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w  roku szkolnym 2012/13.
6/ Zajęcia socjoterapeutyczne dla  uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej , w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
7/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
8/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia artystyczne – koło taneczne, w tym :
            - realizacja 34 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..


Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów 
 

 1. Rekrutację przeprowadza Zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektorów szkół : Szkoły Podstawowej w Męcince i Szkoły Podstawowej w Piotrowicach.
 2. W skład zespołu wchodzą :
  1/ dyrektor szkoły - przewodniczący,
  2/ nauczyciele I etapu nauczania edukacyjnego, zatrudnieni w macierzystej szkole.
 3. Rekrutacja odbędzie się w I połowie m-ca września 2011 r. i w I Polowie m-ca września 2012 r.
 4. W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu rekrutacyjnego.
 5. Rekrutację przeprowadza się na podstawie :
  1/ analizy ocen opisowych, dzienników lekcyjnych,
  2/ badań przesiewowych (logopedycznych)
  3/ wskazań lekarza ortopedy.
 6. Zespół sporządza protokół z przebiegu  rekrutacji.
 7. Rekrutacja uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.
   
  Prawa i obowiązki uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach  jest podpisanie  deklaracji uczestnictwa przez  rodzica ucznia (opiekuna prawnego), zakwalifikowanego do udziału w poszczególnych zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zał. nr 1 do regulaminu) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie (zał. nr 2 do regulaminu)..
2. Uczeń - uczestnik projektu ma przede wszystkim prawo do :

1/ bezpłatnego udziału w projekcie,
2/ bezpłatnego otrzymania materiałów  (np. zeszytów długopisów),
3/ rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym.

3.  Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :

1/ dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,
2/ udziału w minimum 80 % zajęć, do których został zakwalifikowany,
3/ wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów, dokumentujących przebieg zajęć,
4/ dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.
 

Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie

 1. Skreślenie z udziału w projekcie następuje w przypadku  przekroczenia 20 %  nieobecności przez uczestnika bez usprawiedliwienia przyczyn lub zaświadczenia lekarskiego.
 2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego. O swojej decyzji powiadamia koordynatora projektu. 
   

Postanowienia końcowe - Znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r. .

Męcinka, dnia 24 sierpnia 2012 r.
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                 /-/ Zbigniew Przychodzeń
 
Wykaz załączników

Zał. Nr 1 - deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich rodziców (opiekunów prawnych) ,
Zał. Nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika projektu

Adres: Słup 57
Tel: 783297803, 693210271
Fax:
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przedmiot działalności:
Usługi dekarskie w zakresie:
-dachy papowe,
-dachy ceramiczne,
-więźby,
-gonty bitumiczne,
-łupek,
-gięcie obróbek

 Ogłoszenie o przetargu:

8.03.2011  Budowa parkingu wraz z sanitariatami, infokioskiem i pomieszczeniem gospodarczym przy kościele parafialnym w Słupie w ramach zadania pn.:"Południowo-Zachodni Szlak Cysterski" 

 


Rozstrzygnięcie przetargu:

5.04.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej budowy parkingu wraz z sanitariatami, infokioskiem i pomieszczeniem gospodarczym przy kościele parafialnym w Słupie w ramach zadania pn. "Południwo-Zachodni Szlak Cysterski".

Ksiądz proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Słupie Zbigniew Dyl zaprasza do  odwiedzenia wyjątkowej, pocysterskiej świątyni. Istnieje możliwość zapoznania się z historią zabytkowych obiektów parafii po wcześniejszym ustaleniu terminu z proboszczem tel. 76 8708637.

Adres:

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, 
59-424 Męcinka,
Słup 58

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie