poniedziałek, 08 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
 • To już pewne.
  W 2023 r. - nowoczesny Posterunek Policji w Męcince
 • Już za kilka tygodni
  najważniejsze wydarzenie społeczno-kulturalne w naszej gminie DOŻYNKI GMINNE
 • Piknik Rodzinny
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

 

kl_logo_eu

 

 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu

OSP Męcinka

Męcinka 72 A,

tel. 666 041 292

Realizatorzy

Liderem projektu jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Męcince, tel. 668 15 58 32

Partnerem projektu jest Gmina Męcinka, tel. 76 870 86 23, fax. 76 870 86 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kadra

Koordynator – Arleta Gregulska – Oksińska, tel. 666 041 292

Nauczyciel instrumentów klawiszowych, śpiewu i umuzykalnienia – Adrian Drozd

Nauczyciel skrzypiec – Ryszard Wachowski

Nauczyciel gitary – Zbigniew Woźny

 

Obsługa księgowa projektu - Urząd Gminy Męcinka

 

kl_logo_eu 

 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży w gminie Męcinka.

Celami szczegółowymi projektu są:

- kształcenie słuchu muzycznego oraz umiejętności artystycznego wykonywania pieśni u dzieci i młodzieży;

- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu;

- przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszego kształcenia muzycznego oraz udziału w ruchu amatorskim.


Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z terenu gminy Męcinka.

Czas realizacji projektu: od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Projekt swoim zakresem obejmuje :

- lekcje gry na syntezatorze,

- lekcje gry na gitarze,

- lekcje gry na skrzypcach,

- umuzykalnienie,

- naukę śpiewu,

- warsztaty z muzykiem,

- podsumowanie projektu w formie uroczystej gali - koncert uczniów.

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA

w projekcie pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Męcinka" (nr umowy  UDA-POKL. .09.01.02-02-135/10-02)

Informacje o projekcie

 1. Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Męcinka"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest  przez Gminę Męcinka w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca  2013 r.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Głównym celem projektu jest : wyrównywanie szans  edukacyjnych, podnoszenie efektów kształcenia przez indywidualizację procesu kształcenia  dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych w gminie Męcinka.

Cel główny jest komplementarny z celami szczegółowymi :

1) zapewnienie każdemu uczniowi realizującemu  I etap kształcenia w szkołach  podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Męcinka  oferty edukacyjno-profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

2) zwiększenie stopnia zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych gminy Męcinka aktywizujących metod nauczania,

3) rozwijanie zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,

4) zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poznania własnej wartości i samooceny .

4. Informacje o projekcie  zastaną zamieszczone na stronach :

1. Gminy Męcinka - www.mecinka.pl
2. Zespołu Szkół w Męcince – www.szkola.mecinka.pl
3. Szkoły Podstawowej w Piotrowicach - www.sppiotrowice.info
oraz na tablicach informacyjnych na zewnątrz obiektów instytucji, w których realizowany jest projekt a także na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia opisane w projekcie.

Oferowane formy zajęć dodatkowych
1. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Męcince:

1/Zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13.
2/ Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12:
- realizacja 40 h zajęć w roku szkolnym 2012/13:.
3/ Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami  rozwoju mowy, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym  2011/12r;
            - realizacja 30 h zajęć w  roku szkolnym 2012/13.
4/ Gimnastyka korekcyjna dla  uczniów z wadami postawy, w tym :
            - realizacja 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/12;
- realizacja 40 h zajęć w roku szkolnym 2012/13:.
5/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
6/ Zajęcia socjoterapeutyczne dla  uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej , w tym :
                      - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
7/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
8/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia artystyczne – koło plastyczne, w tym :
            - realizacja 34 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..

2. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Piotrowicach:

1/ Zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w tym :
            - realizacja 60 h w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h w roku szkolnym 2012/13.
 2/ Zajęcia dla uczniów  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym :
            - realizacja 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13.
3/ Gimnastyka korekcyjna dla  uczniów z wadami postawy, w tym :
             - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym  2011/12.
 - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13.
4/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym :
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2011/12;
            - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13. 
5/ Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami  rozwoju mowy, w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w  roku szkolnym 2012/13.
6/ Zajęcia socjoterapeutyczne dla  uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej , w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
7/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym :
            - realizacja 33 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..
8/ Zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia artystyczne – koło taneczne, w tym :
            - realizacja 34 h zajęć w roku szkolnym 2012/13..


Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów 
 

 1. Rekrutację przeprowadza Zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektorów szkół : Szkoły Podstawowej w Męcince i Szkoły Podstawowej w Piotrowicach.
 2. W skład zespołu wchodzą :
  1/ dyrektor szkoły - przewodniczący,
  2/ nauczyciele I etapu nauczania edukacyjnego, zatrudnieni w macierzystej szkole.
 3. Rekrutacja odbędzie się w I połowie m-ca września 2011 r. i w I Polowie m-ca września 2012 r.
 4. W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu rekrutacyjnego.
 5. Rekrutację przeprowadza się na podstawie :
  1/ analizy ocen opisowych, dzienników lekcyjnych,
  2/ badań przesiewowych (logopedycznych)
  3/ wskazań lekarza ortopedy.
 6. Zespół sporządza protokół z przebiegu  rekrutacji.
 7. Rekrutacja uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.
   
  Prawa i obowiązki uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach  jest podpisanie  deklaracji uczestnictwa przez  rodzica ucznia (opiekuna prawnego), zakwalifikowanego do udziału w poszczególnych zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zał. nr 1 do regulaminu) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie (zał. nr 2 do regulaminu)..
2. Uczeń - uczestnik projektu ma przede wszystkim prawo do :

1/ bezpłatnego udziału w projekcie,
2/ bezpłatnego otrzymania materiałów  (np. zeszytów długopisów),
3/ rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym.

3.  Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :

1/ dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,
2/ udziału w minimum 80 % zajęć, do których został zakwalifikowany,
3/ wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów, dokumentujących przebieg zajęć,
4/ dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.
 

Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie

 1. Skreślenie z udziału w projekcie następuje w przypadku  przekroczenia 20 %  nieobecności przez uczestnika bez usprawiedliwienia przyczyn lub zaświadczenia lekarskiego.
 2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego. O swojej decyzji powiadamia koordynatora projektu. 
   

Postanowienia końcowe - Znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r. .

Męcinka, dnia 24 sierpnia 2012 r.
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                 /-/ Zbigniew Przychodzeń
 
Wykaz załączników

Zał. Nr 1 - deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich rodziców (opiekunów prawnych) ,
Zał. Nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika projektu

Adres: Słup 57
Tel: 783297803, 693210271
Fax:
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przedmiot działalności:
Usługi dekarskie w zakresie:
-dachy papowe,
-dachy ceramiczne,
-więźby,
-gonty bitumiczne,
-łupek,
-gięcie obróbek

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie