poniedziałek, 08 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
  • To już pewne.
    W 2023 r. - nowoczesny Posterunek Policji w Męcince
  • Już za kilka tygodni
    najważniejsze wydarzenie społeczno-kulturalne w naszej gminie DOŻYNKI GMINNE
  • Piknik Rodzinny
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/www/mecinka.pl/j3nmecinka/public_html/images/stories/styczen12/przesluchanie_syntezator.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/www/mecinka.pl/j3nmecinka/public_html/images/stories/styczen12/spotkanie_mecinka.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/www/mecinka.pl/j3nmecinka/public_html/images/stories/styczen12/spotkanie_piotrowice.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/styczen12/przesluchanie_syntezator
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/styczen12/spotkanie_mecinka
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/styczen12/spotkanie_piotrowice

Uncategorised

zakaz_wprowadzania_psowI. Obowiązki właścicieli zwierząt domowych wynikające z regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie gminy Męcinka uchwalonego uchwałą Rady Gminy Męcinka  Nr XLI/198/06 z dnia 24 lutego 2006 r. :

1) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,

3) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

4) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

5) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych,  zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

6)  uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz.U. Nr 77, poz.687),

7) stały i skuteczny dozór,

8) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to  nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

9) zwolnienie przez właścicieli nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

10) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.,

11) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

II. Obowiązek podatkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Męcinka uchwałą nr X/56/2011 z dnia 28 października   2011 r. ustaliła stawkę opłaty za jednego psa w kwocie 30 złotych rocznie.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch równych ratach: do 15 kwietnia i do 15 września w roku podatkowym, lub w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawka roczna zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

 Zwolnienia ustawowe:

 Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 1)  członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

 2)  osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

 2a)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) - z tytułu posiadania psa asystującego;

 3)  osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

 4)  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Sankcje:

Art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) - kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Męcinka, 59-424 Męcinka 11,
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony w formie pisemnej na zbycie autobusu Jelcz, L090M/S rok produkcji: 2002, cena wywoławcza: 31 000 złotych netto .
 
Nr konta do wpłaty wadium: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006
 
kl_logo_eu

12.01.2012r. Przesłuchania kwalifikacyjne do lekcji gry na syntezatorze

 {gallery}styczen12/przesluchanie_syntezator{/gallery}

 

5.01.2012r. Spotkanie promocyjne w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince

{gallery}styczen12/spotkanie_mecinka{/gallery}

 

 
4.01.2012r. Spotkanie promocyjne w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 
{gallery}styczen12/spotkanie_piotrowice{/gallery}
 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt Szkółka muzyczna "Kuźnia talentów" w gminie Męcinka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  kl_logo_eu

 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pan Zbigniew Przychodzeń - Wójt Gminy Męcinka

Pani Janina Duszeńko - Dyrektor Ogniska Muzycznego w Jaworze

Pan Mirosław Jankowski - Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy

Pani Marta Wiśniewska - Zawierucha - Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy

Pani Katarzyna Roman - Cwynar - Kierownik GOPS Męcinka

Pani Helena Królikowska - GOPS Męcinka

Pani Zofia Głowiak - Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince

Pani Jolanta Cisoń- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach

Pani Agnieszka Śmiłowska - Nowa Gazeta Jaworska

Pan Daniel Śmiłowski - Nowa Gazeta Jaworska

 

Powyższym osobom serdecznie dziękujemy za okazywaną życzliwość, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne podczas realizacji projektu.

 

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie