XXI Sesja Rady Gminy MęcinkaW dniu 30 czerwca br. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji udział wzięło 14 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od ostatniej sesji.

Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za rok 2019,
2) zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Wójta Gminy Męcinka,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka,
4) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
5) emisji obligacji komunalnych,
6) zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2020 rok,
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2020 – 2025,zawarcia,
8) porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor.

XXI Sesja Rady Gminy Męcinka

Informacja z działalności Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego za okres od 22.05.2020 do 30.06.2020 (format PDF)